تاملی بر کتاب بدن هرگز دروغ نمی‌گوید

تاملی بر کتاب «بدن هرگز دروغ نمی‌گوید، نوشتۀ آلیس میلر»  این کتاب به آثار پایدار تربیت خشن می پردازد و دربارۀ پیامدهای خطرناک آن به ما هشدار می‌دهد. هنوز هم در بسیاری از خانواده ها این اعتقاد وجود دارد که

Read more